Tato stránka používá Cookies pro zlepšení našich služeb


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DBA poradenství s.r.o. 

Nutriční terapeutka Denisa Balušková (www.nutricni-terapeutka.cz


1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah  vznikající poskytováním služeb v rámci nutričního poradenství společností DBA  poradenství s.r.o. (dále jen „Poradenství“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a  povinnosti prodávajícího (dále jen „Poradce“) a kupujícího (dále jen „Objednatel“). 1.2. Poskytovatelem poradenství je DBA poradenství s.r.o. (dále jen „Poradce“), se  sídlem J.Horáka 1696, Benešov, 256 01, IČO 02011611. Jedná se o právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku pod značkou C 300 828 vedeného u Městského soudu v Praze. 

1.3. Objednatelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku  služeb u poradce elektronicky na webových stránkách www.nuticni-terapeutka.cz prostřednictvím objednávkového formuláře, na email denisa@baluskova.cz , nebo  telefonicky. 

1.4. Tyto VOP jsou platné, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak. 


2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby se rozumí poradenství v oblasti výživy. U poradenství je  výstupem rada.  


3. Smluvní vztah

3.1. Smluvní vztah mezi poradcem a objednatelem vzniká odesláním objednávky  objednatelem. Smluvní vztah znamená, že poradce je povinen poskytovat objednateli  sjednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu. 

3.2. Poradce není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud: – objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil  cenu služeb), 

– poradce má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je  předmětem poskytovaných služeb, 

– poradce má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o využívání služeb, – objednatel v minulosti urážel či jinak hanil poradce. 

3.3. Objednatel si je vědom, že služby nutričního poradenství nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č.

373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní péči, je povinen se poradit o čerpání služeb s ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poradce. 

Pokud existují nějaké zdravotní problémy, musí je nejdříve probrat s lékařem a poradcem, jestli je vůbec objednatel způsobilý řádně čerpat služby. Na základě zdravotního stavu objednatele poradce rozhodne, zda je v jeho možnostech a 

odborných znalostech objednateli poskytnout své služby. Pokud je zdravotní stav mimo možnosti poskytnutí služby poradcem, může tento odmítnout uzavření smlouvy. Pokud objednatel zatají poradci informace o svém zdravotním stavu, má poradce právo smluvní vztah ukončit. 

3.4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní  hovory) si hradí objednatel sám. 


4. Uzavírání smlouvy

4.1. V případě poskytnutí konzultace poradcem probíhá uzavření smlouvy na základě  předchozí dohody mezi objednatelem a poradcem. 

4.2. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu na účet  poradce, pokud není zvolena možnost platby hotově.  


5. Průběh poskytování služeb

5.1. Poradce je povinen poskytovat objednateli odborné služby na základě svých  schopností a znalostí. 

5.2. I přesto, že poradce poskytne služby v souladu s jeho vzděláním a nejlepším  vědomím, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude  přesně dosaženo požadovaného výsledku. Poradce tak není jakkoliv odpovědný za  

úspěch či neúspěch objednatele. Tento závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani  nemohou být pod plnou kontrolou poradce (např. vliv prostředí, zdravotní stav, ochota  a vůle objednatele dodržovat veškerá doporučení poradce, pravdivost poskytovaných  informací ze strany objednavatele atd.). Řádným dodržováním rad poradce se ale  podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku. 5.3. Objednatel se zavazuje v maximální možné míře spolupracovat s poradcem  především na úrovni pravdivého předávání informací,o jeho zdravotním stavu či  užívaných lécích. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný  výsledek. 

5.4. Objednatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci  nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na  odstranění technických problémů serveru. 

5.5. Je zakázáno kopírovat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli  komerčně využívat výstupy poradce-a to ani jeho části bez souhlasu autora. Na  dokument se vztahuje autorské právo.


6. Dodání služby

6.1. Souhlasem s těmito VOP dává objednatel výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbývá objednatel v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Pokud nechce výše uvedený souhlas udělit, dohodne se na tomto s poradcem. Je však nutno brát na vědomí, že v takovém případě bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. 


7. Cena služeb

7.1. Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu stanovenou na webových  stránkách www.nutricni-terapeutka.cz. Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen  uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. Platební podmínky jsou  bezhotovostně převodem na bankovní účet, který poradce sdělí kupujícímu v rámci  procesu objednávky, případně v hotovosti na míru. 

7.2. Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo  částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za  období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé smluvené konzultace s  poradcem, nekomunikoval s poradcem, nedodržoval podmínky spolupráce),  nedohodnou-li se objednatel s poradcem jinak. 


8. Reklamace, stížnosti a odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů  ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky poradcem, avšak  nejpozději do dne, kdy byla poradci od objednatele připsána na bankovní účet částka za  nákup služeb. Forma odstoupení od smlouvy je buď písemná, nebo prostřednictvím  elektronických komunikačních prostředků na dálku. 

8.2. Vůči poradci, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat  výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen  „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i  postupu poradce. Reklamace musí být podána buď písemně, nebo prostřednictvím  elektronických komunikačních prostředků na dálku. 

8.3. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má objednatel právo  požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny  služby. Nelze-li vadu odstranit, má objednatel právo požadovat náhradní plnění nebo od  smlouvy odstoupit. 

8.4. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit poradci, bez zbytečného odkladu  poté, kdy mu byla služba poskytnuta. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci  služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace. 

8.5. Poradce provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako  oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou,  provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli  náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb 

nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poradce vyhodnotí reklamaci jako  neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje. 

8.6. Poradce těmito VOP sděluje objednateli, že na individuální konzultace, které jsou  poskytovány osobně, se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech  případech, kdy objednatel si objednal přesný termín těchto poradenských služeb,  předem zaplatil zálohu, ale pak: 

– v určeném termínu službu z vlastní viny neodebral (nedostavil se na domluvenou  telefonickou konzultaci), 

– se včas neomluvil nejméně 24 h před plánovanou telefonickou konzultací. 8.7. Poradce upozorňuje, že předmětem smlouvy o dodávce poradenských služeb není  dodání spotřebního zboží, ale poskytovaní poradenských služeb, které nelze vzhledem  ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit. Poradce při poskytování poradenských  služeb postupuje v dobré víře a s maximální odpovědností. Pokud objednatel není s  poradenskými službami spokojen, může se rozhodnout poradenské služby dále od  poradce neodebírat. 


9. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

9.1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto subjekt údajů poradci, jakožto správci  osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se objednatele, a to  včetně údajů citlivých. 

9.2. Subjekt údajů má právo: 

– Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem, – Požádat o kopii těchto osobních údajů, 

– Požádat o opravu nepřesných osobních údajů, 

– Požádat o výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných Správcem,  pokud již pominul účel zpracovávání. Pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud  vznese námitky proti zpracování nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně, – Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje  nepotřebuje, ale Subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních  nároků), 

– Na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat osobní údaje Subjektu údajů  zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Subjektu jinému správci ve  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

– Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.  Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je  v rámci ČR Úřad na ochranu osobních údajů. 

9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů kdykoliv odvolat. 9.4.Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a  ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, je-li zpracování nezbytné pro  splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných  zájmů Správce.

9.5. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při  poskytování služby dozvěděl, jejichž sdělení třetím osobám by objednateli mohlo  způsobit škodu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud poradce  využije osobní údaje objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké  výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči objednateli má, postupem  stanoveným zákonem. 


10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. Dle ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý kupující  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s prodávajícím vzniklého z kupní  smlouvy (dále jen „spor“). 

10.2. Příslušným orgánem k řešení sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“).  Internetová adresa ČOI je www.coi.cz. 

10.3. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného  subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem  sporu, u prodávajícího poprvé. 


11. Závěrečná ustanovení

11.1. Záležitosti neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí českým právem,  zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 11.2. Poradce je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním  změn nebo nového znění na webových stránkách na www.spaneknasichdeti.cz. 11.3. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.1.2022 a jsou nedílnou součástí každé smlouvy. V Benešově dne 1.1.2022 

Bc.Denisa Balušková 

Jednatelka společnosti DBA poradenství s.r.o.